Ordliste

Nedenfor finner du forklaringer på ord og uttrykk relatert til boligtransaksjoner og eiendomsmegleryrket. Vi har forsøkt å forklare begrepene så enkelt og godt vi kan.

Er det et eller flere begreper du savner setter vi pris på om du sender oss en epost til kontakt@eiendomsmegler.no.

A B D E F G H I J L M N P R S T U V

A

Aksept: Godtagelse av et tilbud.

Akseptfrist: Frist som budgiver fastsetter i sitt bud. Hvis budet askepteres av selger innen denne gitte fristen er bindende avtale inngått mellom partene. Budgiver er ikke lenger bundet av sitt tilbud hvis budet ikke aksepteres innen fristen.

Aksjeleilighet: Leilighet i boligeiendom som er organisert som aksjeselskap. Aksjene gir rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom. Det er ikke lenger adgang til å etablere nye boligaksjeselskaper.

Andelseier: Eier av en andelsleilighet i et borettslag. Andelseiere har både rett og plikt til å bruke den bolig som andelen er knyttet til.

Andelsleilighet: Leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag.

Annuitetslån: Lån som tilbakebetales med like store beløp hele lånets løpetid. Beløpet består av avdrag og renter

Arealoverføring: En overføring av eiendomsareal fra en eiendom til en annen. F.eks. ved salg av deler av tomten til naboen. Merk at for arealoverføringer på mer enn 5% av eiendommen må det søkes om pantefrafall, slik at heftelsene på den gamle tomten ikke følger med.

As is "som den er" klausul: En "som den er"-klausul innebærer at selger fraskriver seg ansvar for etteranmeldte feil og mangler ved boligen. Klausulen gjelder ikke for feil og mangler selger visste om eller burde visst om.

Avhendingsloven: Lov som regulerer dine rettigheter og plikter når du kjøper bolig.

B

Boligareal (BOA): Den tidligere betegnelsen på primærrom.

Boligbyggelag: Samvirkeforetak som har til formål å tilby sine medlemmer bolig, enten ved nybygg eller kjøp av ferdige bygg.

Boligstyling: En betalt tjeneste hvor hensikten er å gi et bedre inntrykk av bolig når den skal selges.

Borettslag: Samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Bortfester: Grunneier, dvs. den eller de man fester (leier) tomtegrunn av.

Bruksareal (BRA): Summen av areal i en bolig som er innenfor ytterveggene.

Bruttoareal: Arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i eventuell vegg mot naboen.

Budgivning: Som regel gis bud til megler som videreformidler dette til oppdragsgiver. Normalt kreves første bud skriftlig, deretter gis det muntlige justeringer. Merk at bud er bindende.

Budrunde: Eiendomsmegler administrerer bud fra alle interesserte hvor hver enkelt har anledning til å høyne sitt bud.

Bundet mandat: Plikt til å handle i tråd med vedtak fattet av mandatgiver. I boligsalgssammenheng kan f.eks. kjøpssummen utbetales av banken til megler med bundet mandat om at det skal tinglyses pant i eiendommen.

D

Dokumentavgift: Avgift som betales til staten ved tinglysing av skjøte av fast eiendom. Avgiften er 2,5 % av eiendommens markedsverdi og betales av kjøper.

E

Eiendomsmegler: Eiendomsmegler er en person som mot godtgjørelse opptrer som mellommann mellom selger og kjøper. Bistår i oppgjøret ved forskjelle transaksjoner slik som ved kjøp eller salg av fast eiendom.

Eiendomsskatt: Kommunal skatt på fast eiendom.

Eierleilighet (eierseksjon): Betegnelsen på en leilighet der eier har enerett til å bruke lokalet men hele bygningen/eiendommen er sameie med andre seksjonseiere. Må være tinglyst i en oppdelingsbegjæring. Hver seksjons får tildelt eget grunnboksblad.
Synonymer: Selveierleilighet

Eierskifteforsikring: Ansvarsforsikring som dekker boligselgers økonomiske ansvar etter avhendingsloven.

F

Fellekostnader: De kostnadene som ikke knytter seg til den enheten på eiendommen som den enkelte seksjons- eller andelseieren disponerer (særkostnader). F.eks kostnader ved å installere ny heis eller vedlikehold av bygningen.

Fellesareal: De deler av eiendommen som ikke disponeres eksklusivt av en andelseier. F.eks lekeplasser, parkeringsplasser, grøntområder, ganger, boder og trappeoppganger.

Fellesgjeld: Gjelden et borettslag har som hver enkelt andelseier betjener gjennom betaling av husleie til borettslaget.

Fester: Den som leier grunn til hus av bortfester.

Festet tomt: Leie av grunn til hus. Tomten bygget står på er leid.

Finansieringsbevis: Dokument som bekrefter innvilget lån hos lånegiver.
Synonymer: Lånebevis

G

Grensejustering: En arealoverføring på mindre enn 5% som kan gjøres uten pantefrafall.

Grunnbok: Register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.

H

Heftelse: Innskrenkning i eierens rett til eiendom med tilsvarende rett for en annen (rettighetshaver). F.eks panterett, forkjøpsrett, servitutt, og grunnbyrde.

I

IN-ordning: Individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Inneståelseserklæring: En erklæring fra eiendomsmegler/advokat til kjøpers bank som forsikrer at banken vil få pant i eiendommen. Ofte satt som krav for utbetaling av boliglån og skal sikre banken mot ukjente heftelser.

J

Juridisk person: Brukes om institusjoner som ikke er en fysisk person. For eksempel en stat, kommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening el.l.

L

Lånebevis: Synonym for: Finansieringsbevis

Lånetakst: Verdien av boligen banken bruker som grunnlag for lån, pant eller tvangssalg av bolig. Normalt 20 % lavere enn verditakst og fastsettes av takstmann.

M

Markedsverdi: Den verdi som boligen selges for i markedet.

N

NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund

NTF: Norges Takseringsforbund

P

Panteattest: Kortfattet utskrift fra grunnnboken som viser hvem som er registrert som eier og hvilke pengeheftelser som er tinglyst på en eiendom eller borettslagsandel.

Pantefrafall: Når en tinglyst panterett gjelder mer enn én eiendom kan man fjerne panteretten fra enkelte av eiendommene samtidig som gjenstående panteretter består. Dette kalles pantefrafall og er gebyrfritt å tinglyse. Brukes ofte i forbindelse med utskillelse av tomt til bygging av ny bolig, slik at den utskilte eiendommen blir fri for heftelser, men fordrer at panthaver godtar frafallet.

Primærrom (P-rom): Arealet av rom til boligformål. Ror eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse.

Prioritetsvikelse: Når en panthaver godtar å bli nedprioritert i panterekkefølgen på eiendom. Brukes blant annet når man skiller ut en del av en festet tomt og ikke kan bruke pantefrafall, slik at fester får prioritet foran panthaver (f.eks. banken som har lånt til den originale festeren).

Prisantydning: Den prisen selger eller megler ønsker at boligen skal selges for. Kan være både lavere eller høyere enn verditakst.

Pro & contra-oppgjør: Oppgjør hvor de løpende utgifter ved en eiendom fordeles mellom kjøper og selger. F.eks hvis selger betalte husleie for en lengre periode enn hva han var eier av eiendommen.

R

Refinansiering: Å løse inn et lån med et annet lån.

S

Samvirkeforetak: Organisasjonsform for økonomisk virksomhet. Hensikten med denne organisasjonsformen er at de som driver den også skal dra økonomisk nytte av den.

Selveierleilighet: Synonym for: Eierleilighet (eierseksjon)

Servitutt: En rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen.

Skifteattest: Attest som legimiterer deg som arving i boet. Utstedes av tingretten.

Skjøte: Dokument som inneholder erklæring om overdragelse av fast eiendom hvor navn på selger, kjøper og kjøpesum fremkommer.

Sokkelleilighet: Leilighet som ligger under bygningens ordinære førsteetasje.

T

Takstmann: Autorisert person som vurderer en eiendoms tilstand og verditakst.

Tilstandsrapport: Rapport om en bygnings vedlikeholdsmessige stand.

Tinglysing: Registrering av tinglyste rettigheter og heftelser i grunnboken til den enkelte eiendom.

Tinglysingsgebyr: Gebyr du betaler til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.

U

Undersøkelsesplikt: I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom brukt som betegnelse for at kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen for feil og mangler. Hvis det oppdages mangler ved boligen etter kjøpet, som kjøper burde eller måtte kjenne til på forhånd, kan kjøper miste sin rett til å påberope seg mangel ved boligen.

V

Verditakst: Verdien på boligen i et normalt boligmarked. Verditaksten blir satt av takstmann og er ofte grunnlaget for lånetakst.

Verdivurdering: En verdivurdering utføres av megler og er ikke det samme som verditakst. Man får et skriftlig dokument som oppsummerer og fastsetter verdivurderingen av eiendommen etter meglers befaring.

Visning: Fremvisning av boligen for de som er interessert i å kjøpe den. Visningen kan arrangeres som en fellesvisning eller privat.

Tilbud fra flere meglere?

Eiendomsmegler.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Jeg skal selge en bolig Jeg ønsker en verdivurdering Jeg skal leie ut

Landsoversikt

Lukk