Få tilbud på salg av gårdsbruk

Sammenlign flere meglere som har erfaring med salg av landbrukseiendom.

Skal du selge gårdsbruk?

Innhent tilbud fra eiendomsmeglere som kan salg av gårdsbruk og kjenner området du skal selge i.

Innhent tilbud fra 3 lokale meglere som har erfaring med salg av landsbrukseiendom. Sammenlign tilbudene og se hvilken megler som kan gi deg mest ut av salget.

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud fra flere meglere.

Spar tid og penger

Slipp å lete etter meglere som kan landbrukseiendom. Hent inn tilbud én gang.

Sammenlign tilbudene

Få svaret på hvilken megler som passer best for akkurat din eiendom.

Finn beste megler

Salg av landbrukseiendom

Å selge en landbrukseiendom – enten det er snakk om et småbruk, en typisk bondegård eller en stor herregård – skiller seg klart fra det å selge en vanlig bolig eller en hytte. Landbrukseiendommer legges sjeldnere ut for salg enn leiligheter og eneboliger, og har naturlig nok en annen målgruppe. I tillegg blir de vanligvis solgt i de «grønne» vår-, sommer- og høstmånedene.

Generelt sett er det stor interesse for gårdsbruk, selv om det kan være vanskelig å selge en gård, og den kan bli liggende på markedet i lang tid. Det er store summer involvert i en slik transaksjon, og de færreste kjøper uten å tenke seg nøye gjennom det.

Salget avhenger også av hva slags type gård du ønsker å selge – småbruk er som regel enklere å selge enn større gårder. I tillegg spiller en rekke andre kompliserende faktorer inn ved et gårdssalg, slik som konsesjon, odelsrett, bo- og bruksplikt, heftelser og hvorvidt det er skattepliktig.

Finn en megler som kan gård

Det er med andre ord ikke enkelt å holde oversikt over et gårdssalg, og det lønner seg derfor å finne en megler som kjenner salgsprosessen – både praktisk og juridisk. På den måten kan du sikre deg best mulig salgsresultat og unngå problemer i etterkant.

Be om tilbud fra meglere som kan landbrukseiendom, og få mest ut av gårdssalget:

Finn beste megler

Skatt ved salg av gårdsbruk

Skal du selge gårdsbruk er utgangspunktet at du må betale skatt for gevinsten ved salget. Det vil si differansen mellom hva du kjøpte for og hva du selger for, etter at avgifter er betalt.

Det er imidlertid visse vilkår som kan gi unntak fra skatteplikten.

Gården må:

  • være en alminnelig landbrukseiendom
  • ha vært eid av selger i minst 10 år
  • overtas av en slektning
  • overdras til en rimelig pris (vederlaget kan ikke overstige tre fjerdedeler av antatt salgsverdi)

Oppfyller ikke salget disse kravene, må du betale skatt. I tillegg finnes det en rekke faktorer som kan spille inn og komplisere beskatningen. Avhengig av hva bruksområdet på gården er, kan skattesatsene for eksempel variere stort.

Når skatten på gevinsten skal regnes ut, avhenger skattesatsen av hvorvidt den kan regnes som kapitalinntekt eller personlig jordbruksnæring. Skillet i skattesatsene mellom disse er store, og det vil være viktig å klargjøre dette på forhånd, slik at du unngår ubehagelige overraskelser.

Finn en erfaren megler

Sjekk heftelser

Når du skal selge et gårdsbruk vil det også være viktig å kartlegge alle heftelser som finnes på eiendommen. Ofte kan det være flere heftelser enn du kanskje selv er klar over, og en kjøper vil ønske å ha oversikt over disse før hen kjøper.

Heftelser kan være alt fra at noen har bruksrett på veier på eiendommen, til ubetalt eiendomsgjeld. De kan derfor være viktige å være klar over for kjøper, og kan påvirke eventuell salgssum. Det er derfor lurt av deg rydde opp i eventuelle heftelser før du forsøker å selge gården.

Hvordan selge et gårdsbruk med odel?

Odelsretten kan ofte komplisere salget. Det er to forhold som gjør at eiendommen faller inn uten odelsregelverket:

  • Eiendommen må ha mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog
  • Familien ha eid eiendommen sammenhengende i minst 20 år

Det er viktig å avklare at alle med løsningsrett fraskriver seg denne, slik at et salg kan gjennomføres på en ryddig måte. Det gir en trygghet til kjøper ettersom hen da ikke risikerer at noen i familien vil kreve eiendommen løst med løsningsretten i etterkant av kjøpet.

Finn rett megler

Har man bo- og driveplikt?

Kjøper man en eiendom med fulldyrket jord overtar man plikt til å drive jorden videre, men det er mulig å leie ut driften etter bestemte regler. Boplikt vil kunne forekomme dersom eiendommen er like stor eller større enn en odelseiendom. Da sier reglene at man må flytte inn på eiendommen senest etter et år og bo der sammenhengende i minimum fem år.

Hva med konsesjonsplikten?

I Norge er det en hovedregel som sier at du må søke konsesjon, altså tillatelse fra staten, dersom du skal kjøpe eiendom. Det har etablert seg mange unntak fra denne regelen, men den gjelder fortsatt for eiendommer over 100 dekar som har mer enn 25 dekar dyrket mark. Da må selger søke konsesjon fra kommunen før hen får lov til å kjøpe.

Om konsesjon skal innvilges eller ikke baseres på en rekke faktorer. Eksempler på dette kan være hvorvidt salgssummen er samfunnsmessig forsvarlig, og om selgeren anses som skikket til å drive eiendommen. 98 % av søknadene om konsesjon blir innvilget, og majoriteten av avslagene grunner i en unaturlig høy pris.

Fyll ut skjemaet og få tilbud

Svar på vanlige spørsmål om salg av gård

Her finner du svar på flere vanlige spørsmål om salg av gårdsbruk.

Hvordan fungerer det å selge deler av en landbrukseiendom?

Jordloven regulerer deling av landbrukseiendom, og sier at en eiendom som kan brukes til jord- og skogbruk, og gi grunnlag for lønnsom drift, ikke kan deles uten samtykke. Det krever at du sender inn en søknad til kommunen

Hvordan fungerer salg av arvet gårdsbruk?

Skal du selge et gårdsbruk som du har arvet, gjelder skattereglene som beskrevet over.

Må jeg betale skatt ved salg av et nedlagt gårdsbruk?

Ja, er gårdsbruket nedlagt, regnes det ikke lenger som en «alminnelig landbrukseiendom», og du må betale skatt ved salget.

Finn beste megler

Om Eiendomsmegler.no

Eiendomsmegler.no er den største dedikerte tjenesten for innhenting av tilbud fra takstmenn, utleie- og eiendomsmeglere i Norge. Hvert år henter rundt 20 000 norske privatpersoner og bedrifter inn tilbud på meglertjenester via tjenesten vår.

Eiendomsmegler.no er utviklet av Nettbureau AS – en av Skandinavias ledende leverandører av sammenlignings- og anbudstjenester på nett. I Norge driver vi blant annet veletablerte anbudstjenester for advokater, arkitekter/ferdighus og forsikringer.

Landsoversikt

check icon

Spar tid.

Slipp å løpe mellom meglere som har erfaring med salg av landbrukseiendom. Vi tar oss av det.

check icon

Spar penger.

Mye kan hentes når meglerne vet at de kjemper om deg som kunde.

check icon

Alltid gratis.

Takk ja til et av tilbudene du får, eller avvis alle. Helt kostnadsfritt.

Få tilbud fra meglere!